Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

a) “LUNAR Institute” onderdeel van Fresh Forward BV te Hilversum).

b) “Opleiding, programma of lezing”: een door LUNAR Institute georganiseerde cursus, lezing, training, leergang en/of andere onderwijsvorm.

c) “Open inschrijving”: Opleiding, programma of lezing waaraan deelnemers vanuit verschillende organisaties kunnen deelnemen.

d) “Incompany progamma/opleiding”: een door LUNAR Institute georganiseerd programma / opleiding in opdracht van een derde partij.

e) “Deelnemer”: iedere persoon die deelneemt aan een (incompany) opleiding, programma of lezing.

f) “Opdrachtgever”: contractant voor incompany-opdrachten en voor opdrachten waarbij een lezing of ander (op maat) programma wordt aangevraagd.

g) “Aanmelding”: inschrijving van deelnemer voor een opleiding, programma of lezing waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen LUNAR Institute en Deelnemer.

h) “Bevestiging”: door LUNAR Institute ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige informatie ten aanzien van de organisatie en de inhoud van een Opleiding.

i) “Cursusmateriaal”: al het materiaal dat LUNAR Institute in het kader van een Opleiding aan Deelnemer ter beschikking stelt.

j) “Schriftelijk”: (tevens) per, e-mail, internet of ander elektronisch medium.

k) “Ondertekening”: het plaatsen van een handgeschreven handtekening, gescande handtekening dan wel een digitale handtekening.

l) “Digitale handtekening”: het digitaal plaatsen van een handtekening door middel van het schrijven van een handtekening met behulp van een computermuis of het invoegen van een ingescande handtekening op een elektronisch formulier.

m) “Futurise®”: het trendmodel van LUNAR Institute en Fresh Forward

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LUNAR Institute enerzijds en opdrachtgever / deelnemer anderzijds en maken daarvan deel uit.

b) Door aanmelding of akkoord aanvaardt opdrachtgever / deelnemer deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van LUNAR Institute.

c) Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend geschieden na schriftelijke instemming van LUNAR Institute.

 

ARTIKEL 3 AANMELDING DEELNEMER

3.1. Aanmelding:

a) Aanmelding voor een Opleiding, programma of lezing geschiedt door middel van het inschrijfformulier voor de desbetreffende Opleiding. Het inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend per post, e-mail of via een ander elektronisch medium aan LUNAR Institute te worden verzonden.

b) Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht Deelnemer en/of een derde die namens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.

c) Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten periode dat het programma plaatsvindt. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld gerestitueerd.

d) Programma’s en trainingen van LUNAR Institute vinden online of fysiek plaats. Bij de fysieke programma’s worden er locaties en eventueel hotelovernachtingen gereserveerd. Dit wordt op voorhand kenbaar gemaakt en de deelnemers worden tevens geïnformeerd over eventuele bijkomende kosten.

e) LUNAR Institute is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die door deelnemers worden aangebracht aan de locaties en of eigendommen danwel verdwijning van materialen en of eigendommen.

 

3.2. Opdrachtverstrekking incompany:

a) Opdrachtverstrekking bij incompany-opdrachten geschiedt door middel van een voorstel vanuit LUNAR Institute en een akkoordverklaring vanuit de Opdrachtgever. De akkoordverklaring kan zowel mondeling als schriftelijk per post, e-mail of ander elektronisch medium worden verstrekt.

 

ARTIKEL 4 NAKOMING

a) LUNAR Institute is gerechtigd, bij het organiseren van een Opleiding, af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding, programma of lezing onverkort uitvoert zoals aangekondigd.

b) In geval van wijziging(en) zal LUNAR Institute zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Opleiding, programma of lezing.

c) Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding, programma of lezing kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. Deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

 

ARTIKEL 5 BETALING / OFFERTE

a) Betaling van het cursusgeld geschiedt in één termijn. Zodra het verschuldigde cursusgeld wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldoen.

b) Betaling voor een Incompany programma vindt plaats volgens de gestelde voorwaarden in de bevestiging.

c) In het geval LUNAR Institute kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Deelnemer of de in artikel 6a bedoelde derde.

d) Onze offertes zijn exclusief 21% BTW en OOP-kosten. Denk hierbij aan locatie- en cateringkosten, reiskosten, inhuur van sprekers, materiaalkosten, etc.  De OOP-kosten worden achteraf en separaat doorbelast.

e) Indien we voor workshops fysiek gebruikmaken van ons Service Station in Hilversum voor locatie- catering- of techniekkosten brengen wij kosten hiervoor in rekening deze kosten vermelden we in de offerte.

 

ARTIKEL 6 ANNULERING OPLEIDING, PROGRAMMA OF LEZING

(voor Incompany programma’s zie Artikel 7)

a) In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor een Opleiding, programma of lezing onvoldoende is, kan LUNAR Institute de Opleiding, programma of lezing annuleren. Zij informeert Deelnemers hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de Opleiding, programma of lezing. In geval van annulering door LUNAR Institute worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

b) Deelnemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving. Bij schriftelijke annulering binnen deze bedenktermijn zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien Deelnemer binnen deze bedenktermijn (gedeeltelijk) heeft deelgenomen aan een Opleiding, programma of lezing, dan zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

c) Indien Deelnemer het door hem/haar aan LUNAR Institute verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal LUNAR Institute het aan hem/haar toekomende bedrag, met inachtneming van artikelen 7b, aan Deelnemer terugbetalen op een door Deelnemer aangewezen bankrekeningnummer.

d) Bij verhindering van Deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf aan LUNAR Institute is medegedeeld. In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding, programma of lezing, dient de vervanger door LUNAR Institute te worden toegelaten.

e) Bij verhindering kan Deelnemer er ook voor kiezen zijn/haar inschrijving eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de Opleiding, programma of lezing. LUNAR Institute kan onder verwijzing naar artikelen 5 en 7a niet garanderen dat de Opleiding, programma of lezing ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden. In dit geval dient de betaling wel te worden voldaan als zou Deelnemer de editie volgen waarvoor deze zich in eerste instantie heeft aangemeld.

f) De opdrachtgever die een (Futurise®)-lezing boekt bij LUNAR Institute kan deze lezing met de spreker voor, of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:

  • Tot 3 dagen voor of op de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding
  • Tot 7 dagen voor de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding
  • Tot 14 dagen voor de eerste dagen van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.

 

ARTIKEL 7 ANNULERING EN VERPLAATSING INCOMPANY-PROGRAMMA’S

a) Bij annulering zes weken vóóraanvang van het programma wordt 50 % van de totaalkosten in rekening gebracht.

b) Bij annulering binnen zes wekenvoor aanvang van het programma of bij tussentijdse beëindiging wordt 100% van de totaalkosten in rekening gebracht.

c) Verplaatsing tussentijds of voor aanvang van het programma: een incompany-programma kan niet kosteloos worden verplaatst voor aanvang van het programma

  • Vindt de verplaatsing zes weken vóór aanvang plaats, dan wordt 10% van het totaalbedrag (van de opnieuw in te plannen stappen bij tussentijds) extra gefactureerd als zijnde administratie- en proceskosten.
  • Vindt de verplaatsing drie tot zes weken vóór aanvang plaats, dan wordt 25% van het totaalbedrag (van de opnieuw in te plannen stappen bij tussentijds) extra gefactureerd als zijnde administratie- en proceskosten.
  • Vindt de verplaatsing 0 tot drie weken vóór aanvang plaats, dan wordt 50% van het totaalbedrag (van de opnieuw in te plannen stappen bij tussentijds) extra gefactureerd als zijnde administratie- en proceskosten.

d) Bijkomende kosten bij verplaatsing: voor de verschillende stappen in het proces maken we reserveringen voor locaties, catering op basis van het aangegeven aantal personen, boeken we sprekers en maken we gebruik van trainers. Bij verplaatsing zijn wij genoodzaakt alle niet-restitueerbare kosten in rekening te brengen, uiteraard zullen we alles in het werk zetten om deze kosten zo veel mogelijk te beperken.

 

ARTIKEL 8 AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

a) Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door LUNAR Institute verzorgde opleiding, programma of lezing en/of cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van LUNAR Institute en/of de docent(en) van de betreffende opleiding, programma of lezing.

b) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

c) LUNAR Institute is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten van docenten, trainers, moderatoren, deelnemers, opdrachtgevers of andere betrokkenen aan de opleiding.

 

ARTIKEL 9 VERTROUWELIJKHEID

a) Tenzij Deelnemer daartegen bezwaar heeft gemaakt, verstrekt LUNAR Institute desgevraagd inzage in de deelnemersadministratie aan derden die belast zijn met de controle van de kwaliteit van de opleiding, programma of lezing. Na controle worden deze gegevens door het betreffende onderzoeksbureau vernietigd.

b) Alle informatie van Deelnemer wordt door LUNAR Institute en haar docenten en moderatoren vertrouwelijk behandeld en zijn niet toegankelijk voor of worden niet verstrekt aan derden, anders dan in punt a benoemd.

c) De door LUNAR Institute ingezette docenten en moderatoren onderkennen de vertrouwelijkheid van de door de Deelnemer verstrekte informatie en/of gegevens en zullen hiermee zorgvuldig omgaan.

d) Tenzij Deelnemer schriftelijk uitdrukkelijk afziet van toestemming zal LUNAR Institute zijn of haar gegevens bewaren/gebruiken voor toekomstige informatieverstrekking.

 

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

a) De docenten van LUNAR Institute stellen het Cursusmateriaal en hun adviezen zorgvuldig samen. LUNAR Institute staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit Cursusmateriaal en de adviezen. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op Cursusmateriaal, en/of informatie, en/of adviezen of op andere wijze in het kader van een Opleiding verstrekt, is uitgesloten.

b) Aansprakelijkheid van LUNAR Institute voor eventuele schade die Deelnemer lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding is uitgesloten.

 

ARTIKEL 11 BEËINDIGING

a) LUNAR Institute kan de overeenkomst met Deelnemer en/of Opdrachtgever beëindigen in geval Deelnemer en/of Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door LUNAR Institute te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt.

b) Indien Deelnemer op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Opleiding verstoort, kan LUNAR Institute hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

a) Op alle overeenkomsten met LUNAR Institute is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.